Samen met drie collega lectoraten* van Hogeschool Utrecht hebben we een RAAK-mkb-subsidie binnen voor het project ‘Wat Beweegt Jou!?’ Een project om toolboxen te ontwikkelen voor het verbeteren van participatie in beweegactiviteiten bij kinderen met een beperking.

* PubLab (Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein), Lectoraat Leefstijl en Gezondheid en het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Het ondersteunen van kinderen met beperkingen, met als doel participatie in reguliere beweegactiviteiten verbeteren, is een kerntaak van MKB-kinderfysiotherapeuten. Kinderen met beperkingen bewegen namelijk duidelijk minder dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen vanwege extra barrières zie zij ervaren, zowel persoonlijk als extern. Dit is een groot probleem omdat bewegen essentieel is vanwege positieve effecten op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling, kwaliteit van leven en algemene gezondheid. Voor MKB-kinderfysiotherapeuten is het vaak moeilijk om optimale ondersteuning te leveren aan kinderen met beperkingen en ouders, vanwege de multifactoriële aard van het onderliggende probleem: een combinatie van psychologische, fysieke en systemische factoren. Gedragsmatige interventies die zich richten op het kind en gezinssysteem (en dus op persoonlijke barrières en facilitators) lijken van grote meerwaarde te zijn bij het verbeteren van het beweeggedrag van deze kinderen, echter zijn deze momenteel niet beschikbaar voor MKB-kinderfysiotherapeuten. Daarbij missen MKB-kinderfysiotherapeuten duidelijke handvatten om tot juiste gedragsmatige interventies te komen, passend bij het kind, gezinssysteem en de context. Het gebruik van gedragslenzen (hoofdthema’s) lijkt een succesvolle kans om gedragsmatige interventies te ontwikkelen en om het klinisch redeneerproces van MKBkinderfysiotherapeuten te ondersteunen. Om de belangrijkste externe factoren te beslechten, zoals verminderde kennis en kunde over kinderen met beperkingen vanuit de omgeving, lijkt structurele samenwerking met buurtsportcoaches noodzakelijk zodat de doorstroom van zorg naar niet zorggerelateerde beweegactiviteiten gewaarborgd wordt. Deze samenwerking verloopt tot op heden echter slechts in zeer beperkte mate. Het doel van deze SIA-RAAK MKB-aanvraag is dan ook om vanuit systemisch perspectief toolboxen te ontwikkelen voor MKB-kinderfysiotherapeuten zodat de kinderfysiotherapeutische zorg voor kinderen met beperkingen verbetert. Er zal een toolbox ontwikkeld worden, gevuld met gedragsmatige interventies aan de hand van gedragslenzen, die MKB kinderfysiotherapeuten kunnen inzetten bij kinderen met beperkingen en ouders. Daarbij zal een tweede toolbox ontwikkeld worden die MKB-kinderfysiotherapeuten in kunnen zetten zodat de samenwerking met buurtsportcoaches verbetert.

 

 

Category: nieuws

LECTORAAT CO-DESIGN