CHEAT

Co-creation in health Toolkit

Looptijd project
Mei 2018 – Maart 2019

Samenvatting
Cheat is een uitwisseling van praktijkkennis onder ‘ontwerp-peers’ binnen de complexe zorgopgaven en de interactie met diverse stakeholders daarbinnen in het bijzonder.  Dit resulteerde aan de hand van gepassioneerd met elkaar gedeelde anekdotes in een reis langs uitdagingen, successen, tegenvallers, en overwinningen. De herkenning, erkenning en inzichten die deze uitwisseling opleverde, heeft geresulteerd in een ‘co-design waaier’ voor ontwerpers; voor eigen gebruik, maar tevens in te zetten is in conversatie met diverse stakeholders. De waaier bestaat namelijk uit een aantal tips, tools en aanbevelingen, maar bevat ook herkenbare en prikkelende quotes en een aantal kritische vragen. De waaier doen een aanzet om de ervaringen te delen, maar ook om eerste ideeontwikkeling voor een aantal concrete tools te introduceren. Het is een versie 1.0. We kijken op basis van de eerste ervaringen hiermee uit naar de opbouw van een vervolgtraject.
 

Resultaten
De resultaten van dit project zijn in een viertal onderdelen uiteen te zetten:

1: de opzet van een kenniskring onder peers (ontwerpers). De samenstelling van ontwerpprofessionals in dit traject heeft geleid tot herkenning en directe adviezen over en weer. De ontwerpbureaus hebben tussentijds de opgedane kennis direct kunnen inzetten in de praktijk. Deze manier van werken werd gewaardeerd en zal ook worden gecontinueerd na afronding van het project.

2: vaststellen thematiek: de opgehaalde praktijkervaringen met de complexiteit van het ontwerpen binnen de zorg zijn thematisch gebundeld, waarmee nadere onderzoeksvelden, of procesmomenten waar kansen op verbetering zijn, helder werden. Hieronder vallen bijvoorbeeld: verwachtingsmanagement over en weer tussen opdrachtgever/ ontwerper, de hidden dynamics, ofwel verborgen dynamica binnen de organisatie, protectionisme (vanuit de zorg), de ontwerper als actor, het mobiliseren van de eindgebruiker en het ondernemerschap van de ontwerper. De thema’s waar het meest over gedebateerd werd, zijn nader verkend om tot tools, tips of prototypes te komen.

3: waaierbinnen de thema’s zijn diverse handreikingen en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in een waaier, die de ontwerper kan helpen in de samenwerking met de zorgprofessionals. Deze waaier is een bundeling van anekdotes, concrete tips en tools, tal van herkenbare uitspraken en een aantal nieuwe denkrichtingen.

De waaier is te bekijken op onze publicatiepagina.

4: prototype: een aantal van de ontworpen tools is een slag verder ontwikkeld en zal binnen de diverse ontwerp en onderwijspraktijken kunnen worden getest.

De netwerppartners hebben doormiddel van deelname aan en voorbereiding op de gezamenlijke sessies actief bijgedragen aan de ontwikkeling van bovenstaande kennis. Deze vloeit geheel voort uit enerzijds de gedeelde praktijkervaring en anderzijds de aanwezige ontwerpkracht van het team tijdens de workshops. De geleverde resultaten zijn tevens direct inzetbaar bij het opzetten van onderwijstrajecten in de zorg. De kennis is door middel van de waaier namelijk breed overdraagbaar.

Vervolg
Als afsluiting van deze fase is een bijeenkomst georganiseerd binnen het netwerk aan ontwerpers (in de zorg). De resultaten van dit traject zijn gepresenteerd en de middag is gebruikt om feedback op te halen en tevens om een volgende stap te zetten in het verdiepen van de kennis en het aanscherpen van de tools. Er is benoemd dat de ontwerpers graag als vervolg op dit project blijven afspreken om kennis te delen. Zowel intern als extern.
Daarnaast zijn in het traject tal van concepten benoemd, die waardevol zijn om in een vervolgtraject nader uit te werken tot prototypes.

Category:
Previous Post Powertools
Next Post COUNT

LECTORAAT CO-DESIGN