Berit Godfroij

Berit Godfroij werkt sinds 2011 voor het lectoraat Co-Design, eerst als onderzoeker binnen het project ‘Innovation in Services’ en sinds februari 2014 richt zij zich volledig op haar promotieonderzoek (TU Delft) naar de samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers in open-questioned projecten. Daarbij verricht Berit verschillende werkzaamheden binnen het onderwijsteam van WTB (HU), wat zich op het moment vooral richt op afstudeerbegeleiding.

Binnen het ‘Innovation in Services’-project heeft Berit als onderzoeker/ reflector opgetreden in een team van HU en TU Delft onderzoekers, waarbij zij verschillende ontwerpers op de voet heeft gevolgd (participant observation) tijdens projecten waarbij de ontwerpers kennismaakten met Service Design. Resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het boek ‘Service Design, inzichten uit negen praktijkvoorbeelden’.

Het ‘Innovation in Services’-onderzoek liet Berit inzien dat ontwerpers die zeggen ‘Service Design’ te doen het veel hebben over ‘Co-design’, maar daarmee verschillende betekenissen geven aan de aanpak van een open-questioned project in hun communicatie met andere professionals. Dit heeft ertoe geleid dat Berit op microniveau is gaan onderzoeken wat ontwerpers in open-questioned projecten precies (zeggen te) doen, hoe hun ontwerpaanpak daarbij gaandeweg verandert en hoe ontwerpers daarvan kunnen leren. Dit behelst het promotieonderzoek waar Berit op het moment aan werkt.

Het eerste deel van dit promotieonderzoek gaat over ‘Co-design’ en wat ontwerpers daarbij (zeggen te) doen. Dit zal de onderzoeksgroep Co-design meer inzicht geven in de betekenis van de term in relatie tot de samenwerking met andere domeinen. Het tweede deel van dit onderzoek bestudeert een verandering in ontwerpaanpak, als een proces over tijd. Om de methodologie van dit praktijkgerichte procesonderzoek vorm te geven heeft Berit zich verdiept in Process Research Methods aan de VU Amsterdam (2017). Procesonderzoek levert verklaringen op in termen van volgorde van gebeurtenissen die leiden tot een bepaalde uitkomst en is daarmee anders dan variantieonderzoek. Berit voert dit procesonderzoek uit met een Symbolic Interactionism lens, wat focust op acties, meer dan op actoren. Een te verwachten resultaat van het onderzoek is een proces voor open-questioned ontwerpprojecten: een visueel overzicht met theoretische verklaringen van volgorde van activiteiten om ambiguïteit ten aanzien van ontwerpaanpak te beperken. Het derde deel van dit onderzoek laat zien hoe ontwerpers, ‘Co-designers’ en ontwerponderwijs vanuit een procesperspectief kunnen leren van de gevonden activiteiten -en de onderlinge relaties hiertussen- in open-questioned ontwerpprojecten, wat het onderzoek passend maakt voor het Kenniscentrum Leren & Innoveren.

LECTORAAT CO-DESIGN